Jenis Peperiksaan Sekolah KAFA

Sekolah KAFA atau Kelas Al-Quran dan Fardu Ain adalah program pengajian agama Islam yang ditawarkan di sekolah-sekolah rendah di Malaysia. Ia bertujuan untuk membantu murid-murid memahami dan menghayati ajaran Islam secara lebih mendalam. Selain daripada pengajaran teori, program ini juga melibatkan aktiviti amali seperti solat dan membaca Al-Quran.

Jenis Peperiksaan Sekolah KAFA

Peperiksaan merupakan satu cara untuk mengukur tahap pemahaman dan penghayatan murid dalam bidang agama Islam. Jenis peperiksaan yang diambil oleh murid-murid KAFA adalah Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK). Peperiksaan ini dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan terdiri daripada lapan subjek, termasuklah Tilawah Al-Quran, Ulum Syariah, Adab, Jawi dan Khat.

Format Peperiksaan

UPKK KAFA menggunakan format peperiksaan bertulis dan amali. Bagi subjek Tilawah Al-Quran, murid-murid diuji dalam membaca dan menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Sementara itu, untuk subjek Ulum Syariah, murid-murid diuji dalam pemahaman tentang aqidah dan ibadah dalam Islam. Adab pula melibatkan penghayatan akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian. Bagi subjek Jawi dan Khat, murid-murid diuji dalam kemahiran menulis dan membaca tulisan Jawi.

Rumusan:

  • Sekolah KAFA bertujuan untuk membantu murid-murid memahami dan menghayati ajaran Islam secara lebih mendalam.
  • Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan terdiri daripada lapan subjek.
  • UPKK KAFA menggunakan format peperiksaan bertulis dan amali, dan melibatkan kemahiran membaca dan menghafaz ayat-ayat Al-Quran, pemahaman tentang aqidah dan ibadah dalam Islam, penghayatan akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian, serta kemahiran menulis dan membaca tulisan Jawi.

Jenis Peperiksaan Sekolah KAFA

Sekolah KAFA atau Kelas Al-Quran dan Fardu Ain adalah program pengajian agama Islam bagi murid-murid berumur 7 hingga 12 tahun. Program ini bermula dari tahun 1 hingga tahun 6 dan mengikut kurikulum yang ditetapkan oleh Agensi Pelaksana (Pihak Berkuasa Agama Negeri) dengan menggunakan buku teks, Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK), serta jadual atau waktu Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang ditetapkan oleh JAKIM.

Terdapat beberapa jenis peperiksaan yang biasa diambil oleh murid-murid KAFA. Jenis-jenis peperiksaan tersebut antara lain:

Peperiksaan Akhir Tahun

Peperiksaan Akhir Tahun merupakan peperiksaan yang diambil pada akhir tahun pembelajaran. Peperiksaan ini bertujuan untuk menilai tahap kemahiran, kebolehan, dan penghayatan murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, serta Asas Lughatul Quran. Peperiksaan Akhir Tahun ini biasanya mempunyai bobot markah tertinggi dalam penilaian murid-murid KAFA.

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Peperiksaan Pertengahan Tahun merupakan peperiksaan yang diambil pada pertengahan tahun pembelajaran. Peperiksaan ini bertujuan untuk menilai kemajuan pembelajaran murid-murid dan memberi peluang kepada guru untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Peperiksaan Pertengahan Tahun ini biasanya mempunyai bobot markah yang lebih rendah berbanding Peperiksaan Akhir Tahun.

Peperiksaan Bulanan

Peperiksaan Bulanan merupakan peperiksaan yang diambil setiap bulan. Peperiksaan ini bertujuan untuk menilai kemajuan pembelajaran murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Peperiksaan Bulanan ini biasanya mempunyai bobot markah yang lebih rendah berbanding Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun.

Dalam keseluruhan penilaian murid-murid KAFA, keputusan peperiksaan tidak sepatutnya menjadi satu-satunya tolak ukur bagi kejayaan pembelajaran murid-murid. Guru-guru KAFA perlu memberi tumpuan kepada pembangunan akhlak dan penghayatan Islam dalam kalangan murid-murid.

Leave a Comment