PEPERIKSAAN DI SEKOLAH KAFA

Sekolah Kafa adalah sebuah institusi pendidikan Islam yang menyediakan kursus pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) untuk murid-murid tahun lima dan enam di seluruh Malaysia. Selain itu, sekolah ini juga mengambil bahagian dalam program-program kerajaan seperti Program Transformasi Minda (PTM) dan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) untuk memberikan pendidikan yang lebih holistik kepada murid-murid. Dalam konteks ini, peperiksaan di sekolah Kafa memainkan peranan penting dalam menilai pencapaian murid-murid dalam kursus KAFA.

Sejarah Peperiksaan Di Sekolah Kafa

Peperiksaan di sekolah Kafa bermula pada tahun 2005, apabila Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) memperkenalkan Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) sebagai peperiksaan standard untuk menilai pencapaian murid-murid KAFA di seluruh Malaysia. Sejak itu, peperiksaan ini diambil oleh murid-murid KAFA di seluruh Malaysia setiap tahun sebagai satu cara untuk menilai kemajuan mereka dalam pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain.

Tujuan Peperiksaan Di Sekolah Kafa

Tujuan utama peperiksaan di sekolah Kafa adalah untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain. Peperiksaan ini juga membantu guru-guru untuk menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid mereka dalam kursus KAFA, dan memberikan maklum balas yang berguna untuk membantu murid-murid meningkatkan pencapaian mereka dalam pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain.

Rumusan:

  • Peperiksaan di sekolah Kafa diambil oleh murid-murid KAFA di seluruh Malaysia setiap tahun sebagai satu cara untuk menilai kemajuan mereka dalam pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain.
  • Tujuan utama peperiksaan di sekolah Kafa adalah untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain.
  • Peperiksaan ini juga membantu guru-guru untuk menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid mereka dalam kursus KAFA, dan memberikan maklum balas yang berguna untuk membantu murid-murid meningkatkan pencapaian mereka dalam pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain.

Sejarah Peperiksaan Di Sekolah Kafa

Peperiksaan di Sekolah KAFA bermula pada tahun 2002 dengan pelaksanaan Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Tujuan utama peperiksaan ini adalah untuk menilai kemahiran murid-murid dalam menguasai bacaan al-Quran dan Fardu Ain.

Sebelum tahun 2002, Sekolah KAFA hanya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran tanpa adanya penilaian formal. Namun, dengan pelaksanaan UPKK, murid-murid KAFA kini diuji secara bertulis dan amali dalam lapan subjek, termasuk Tilawah Al-Quran, Ulum Syariah, Adab, Jawi dan Khat.

UPKK dijalankan setiap tahun dan diikuti oleh murid-murid KAFA yang berumur 11 tahun sahaja, sama ada yang belajar di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Rendah Agama (SRA) yang menggunakan sukatan pelajaran kurikulum KAFA JAKIM.

Sejak pelaksanaan UPKK, Sekolah KAFA di seluruh Malaysia telah mengambil langkah untuk memperbaiki kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam pengajian al-Quran dan Fardu Ain. Selain itu, peperiksaan ini juga membantu guru-guru KAFA dalam menilai pencapaian murid-murid dan memperbaiki lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Peperiksaan Di Sekolah Kafa

Peperiksaan di sekolah KAFA bertujuan untuk menilai kemahiran, kebolehan, dan penghayatan murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat dan Asas Lughatul Quran, serta penghayatan cara hidup Islam dan amali solat.

Peperiksaan yang dijalankan di sekolah KAFA adalah Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Peperiksaan ini dijalankan ke atas semua pelajar di darjah 5 di sekolah KAFA seluruh Malaysia berdasarkan kehendak dan syarat-syaratnya.

UPKK adalah peperiksaan bersijil yang penting bagi murid-murid KAFA kerana ia menentukan tahap kemahiran dan kebolehan murid dalam bidang pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Peperiksaan ini juga menjadi penanda aras bagi murid-murid KAFA untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang pengajian Islam.

Selain itu, peperiksaan di sekolah KAFA juga membantu guru-guru dalam menilai tahap kefahaman murid-murid mereka dalam bidang pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Dengan mengetahui tahap kefahaman murid, guru dapat menyesuaikan cara pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan keperluan murid-murid.

Dalam kesimpulannya, peperiksaan di sekolah KAFA memainkan peranan penting dalam menilai tahap kemahiran, kebolehan, dan penghayatan murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Ia juga membantu guru-guru dalam menyesuaikan cara pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan keperluan murid-murid.

Format Peperiksaan Di Sekolah Kafa

Format Soalan

Peperiksaan di Sekolah KAFA mengikuti format yang telah ditetapkan oleh Agensi Pelaksana (Pihak Berkuasa Agama Negeri). Terdapat dua jenis format soalan yang biasa digunakan iaitu format soalan bertulis dan format soalan lisan, amali dan pemerhatian.

Format soalan bertulis terdiri daripada soalan objektif dan subjektif. Soalan objektif terbahagi kepada dua jenis iaitu soalan pilihan berganda dan soalan padanan. Soalan subjektif pula terbahagi kepada dua jenis iaitu soalan pendek dan soalan panjang.

Format soalan lisan, amali dan pemerhatian pula terdiri daripada soalan lisan, soalan amali dan soalan pemerhatian. Soalan lisan adalah soalan yang memerlukan murid untuk membaca ayat Al-Quran atau doa secara lisan. Soalan amali pula adalah soalan yang memerlukan murid untuk melaksanakan solat atau menghafal surah Al-Quran. Soalan pemerhatian pula adalah soalan yang memerlukan guru untuk menilai penghayatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dan Fardhu Ain.

Tempoh Peperiksaan

Tempoh peperiksaan di Sekolah KAFA biasanya mengambil masa selama dua jam. Namun, tempoh peperiksaan boleh berbeza-beza bergantung kepada jenis peperiksaan yang diambil.

Untuk peperiksaan bertulis, murid diberi masa selama satu jam untuk menjawab kesemua soalan. Bagi peperiksaan lisan, amali dan pemerhatian pula, murid diberi masa selama 30 minit untuk menjawab kesemua soalan.

Sekiranya murid memerlukan masa tambahan untuk menjawab soalan, permohonan perlu dibuat kepada guru atau pentadbir sekolah. Permohonan ini akan dipertimbangkan oleh guru atau pentadbir sekolah dan keputusan akan diberitahu kepada murid secepat mungkin.

Penilaian Peperiksaan Di Sekolah Kafa

Kriteria Penilaian

Peperiksaan di Sekolah KAFA dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Terdapat lapan subjek yang diambil dalam peperiksaan Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK), iaitu Tilawah Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, Asas Lughatul Quran, penghayatan cara hidup Islam dan amali solat. Kriteria penilaian yang digunakan adalah seperti berikut:

Kriteria PenilaianPeratusan Markah
Pengetahuan60%
Kemahiran30%
Penghayatan10%

Pengumuman Keputusan

Keputusan peperiksaan Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) diumumkan secara rasmi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui portal rasmi mereka. Selain itu, keputusan juga boleh didapati di sekolah atau Agensi Pelaksana KAFA Negeri masing-masing. Terdapat tiga kaedah semakan keputusan UPKK, iaitu:

  1. Semakan secara atas talian di pautan https://semakan.islam.gov.my/
  2. Semakan melalui SMS dengan menghantar kod UPKK ke nombor yang telah ditetapkan
  3. Semakan di sekolah atau Agensi Pelaksana KAFA Negeri masing-masing

Setelah keputusan diumumkan, murid-murid akan menerima sijil keputusan yang menunjukkan tahap kebolehan dan penghayatan mereka dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah, Sirah, Adab, Jawi dan Khat, Asas Lughatul Quran, penghayatan cara hidup Islam dan amali solat.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kita telah membincangkan tentang peperiksaan di Sekolah KAFA. Peperiksaan ini bertujuan untuk menilai kemahiran murid dalam menghafal Al-Quran serta memahami dan menghayati ajaran Islam secara lebih mendalam.

Pentaksiran Hafazan Al-Quran adalah wajib bagi semua calon yang mengambil Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) bagi Kurikulum Tahfiz di Sekolah Rendah Agama atau KAFA. Pentaksiran Hafazan Al-Quran dijalankan kepada calon tahun 1 hingga 6.

Selain itu, terdapat juga Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) yang melibatkan penilaian lisan, amali, dan pemerhatian (Al-Quran, Amali Solat dan Pengahayatan Cara Hidup Islam) serta penilaian bertulis. Bagi penilaian lisan, amali, dan pemerhatian, ia hendaklah dibuat di sekolah/kelas masing-masing. Bagi penilaian bertulis, ia hendaklah dibuat di sekolah/kelas atau pusat khas yang ditetapkan oleh Setiausaha Peperiksaan Negeri.

Dalam menjalankan peperiksaan ini, penting untuk memastikan bahawa semua calon diberikan peluang yang sama untuk menunjukkan kemahiran mereka. Oleh itu, penilaian hendaklah dilakukan secara objektif dan adil.

Dalam kesimpulannya, peperiksaan di Sekolah KAFA adalah penting untuk menilai kemahiran murid dalam menghafal Al-Quran serta memahami dan menghayati ajaran Islam secara lebih mendalam. Dalam menjalankan peperiksaan ini, penting untuk memastikan bahawa semua calon diberikan peluang yang sama untuk menunjukkan kemahiran mereka.

Leave a Comment