Contoh Surat Pengecualian Bayaran PIBG

Surat pengecualian bayaran yuran PIBG adalah surat rasmi yang dibuat oleh ibu bapa atau penjaga pelajar untuk memohon pengecualian bayaran PIBG. PIBG atau Persatuan Ibu Bapa dan Guru adalah badan yang ditubuhkan untuk membantu menguruskan sekolah dan memastikan kepentingan pelajar terjamin. Namun, sesetengah ibu bapa mungkin menghadapi kesulitan kewangan dan tidak mampu membayar yuran PIBG.

Dalam keadaan seperti ini, surat pengecualian bayaran PIBG boleh dibuat untuk memohon pengecualian bayaran PIBG. Surat ini perlu diserahkan kepada pihak pengurusan sekolah dan diharapkan dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya.

Walaupun PIBG mempunyai peranan penting dalam pengurusan sekolah, namun ia bukanlah satu-satunya sumber pendapatan sekolah. Oleh itu, sekolah masih boleh berfungsi dengan baik walaupun terdapat ibu bapa yang tidak mampu membayar yuran PIBG. Namun begitu, jika terdapat kemampuan, ibu bapa digalakkan untuk membayar yuran PIBG sebagai sokongan kepada pengurusan sekolah.

Dalam surat pengecualian bayaran PIBG, ibu bapa perlu memberikan sebab yang kukuh dan jelas mengapa mereka tidak mampu membayar yuran PIBG. Sebab-sebab ini boleh termasuk masalah kewangan, kesihatan atau sebab-sebab lain yang mempengaruhi kemampuan kewangan ibu bapa. Sekiranya sebab yang diberikan kukuh dan jelas, pihak pengurusan sekolah akan mempertimbangkan permohonan pengecualian bayaran yuran PIBG dengan sewajarnya.

Kandungan Surat Pengecualian

Surat pengecualian bayaran PIBG adalah surat rasmi yang ditulis oleh ibu bapa atau penjaga pelajar untuk memohon pengecualian bayaran PIBG. Surat ini perlu disertakan dengan butir-butir peribadi pelajar dan dokumen sokongan yang berkaitan.

Perihal Kesulitan

Ibu bapa atau penjaga pelajar perlu memberikan butir-butir kesulitan yang dihadapi untuk memohon pengecualian bayaran PIBG. Kesulitan yang dimaksudkan boleh termasuk masalah kewangan, masalah kesihatan, atau sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar bayaran tersebut.

Butir-butir Peribadi

Butir-butir peribadi pelajar seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, dan maklumat sekolah perlu disertakan dalam surat pengecualian bayaran PIBG. Butir-butir ini diperlukan untuk tujuan pengesahan dan rujukan oleh pihak sekolah.

Bukti dan Dokumentasi

Ibu bapa atau penjaga pelajar perlu menyertakan dokumen sokongan yang berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi. Dokumen sokongan yang boleh disertakan termasuk surat daripada majikan, surat daripada agensi kerajaan, atau dokumen lain yang boleh membuktikan kesulitan yang dihadapi.

Dalam penulisan surat pengecualian bayaran PIBG, penting untuk memastikan bahawa butir-butir yang disertakan adalah tepat dan lengkap. Surat pengecualian kutipan PIBG yang lengkap dan tepat akan membantu pihak sekolah untuk mempertimbangkan permohonan pengecualian bayaran tersebut.

Contoh Surat Pengecualian Bayaran PIBG yang simple

Berikut ialah contoh atau template surat pengecualian bayran PIBG yang cukup ringkas.

[LOGO SEKOLAH]

[ALAMAT SEKOLAH]
[NO TELEFON SEKOLAH]
[EMEL SEKOLAH]

[TARIKH]

[ALAMAT PEMOHON]
[NO TELEFON PEMOHON]
[EMEL PEMOHON]

Tuan/Puan,

SURAT PENGECAUALIAN BAYARAN PIBG

Saya, [NAMA PEMOHON], ibu/bapa/wali murid [NAMA MURID], ingin memohon pengecualian daripada membayar yuran PIBG bagi tahun ini.

Justifikasi bagi permohonan pengecualian ini adalah seperti berikut:

1. [MAKLUMAT LANJUT MENGENAI ALASAN PENGECAUALIAN]
2. [MAKLUMAT LANJUT MENGENAI ALASAN PENGECAUALIAN]

Saya dengan ini melampirkan dokumen sokongan yang relevan seperti [SENARAI DOKUMEN]. Saya memahami bahawa PIBG memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti-aktiviti sekolah dan pembangunan pelajar, namun disebabkan keadaan tertentu, saya berharap pihak sekolah dapat mempertimbangkan permohonan pengecualian ini.

Saya bersedia untuk berbincang lebih lanjut atau menyediakan maklumat tambahan jika diperlukan. Segala kerjasama daripada pihak sekolah amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[TANDATANGAN PEMOHON]

[NAMA PEMOHON]
[NOMBOR KAD PENGENALAN PEMOHON]

Prosedur dan Pengesahan Pengecualian

Langkah-langkah Pengajuan Surat

Bagi ibu bapa yang ingin memohon pengecualian bayaran PIBG, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengemukakan surat permohonan kepada pihak pengurusan sekolah. Dalam surat permohonan tersebut, ibu bapa perlu memberikan alasan yang kukuh dan jelas mengapa mereka memerlukan pengecualian bayaran PIBG.

Selain itu, ibu bapa juga perlu menyertakan bukti yang menyokong alasan mereka. Bukti yang boleh disertakan termasuk slip gaji, surat pengesahan daripada majikan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan pendapatan dan keperluan keluarga.

Peranan Pengurusan Sekolah

Setelah menerima surat permohonan daripada ibu bapa, pihak pengurusan sekolah akan membuat penilaian terhadap permohonan tersebut. Mereka akan mempertimbangkan alasan yang diberikan oleh ibu bapa dan juga dokumen yang disertakan sebagai bukti.

Sekiranya permohonan diterima, pihak pengurusan sekolah akan mengeluarkan surat pengesahan pengecualian bayaran PIBG kepada ibu bapa. Surat tersebut akan menyatakan bahawa ibu bapa telah mendapat pengecualian daripada membayar yuran PIBG untuk tahun tertentu.

Proses Kelulusan

Proses kelulusan pengecualian bayaran PIBG bergantung kepada dasar dan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan. Pihak pengurusan sekolah perlu memastikan bahawa permohonan yang diterima mematuhi dasar dan prosedur tersebut.

Sekiranya permohonan tidak memenuhi syarat, pihak pengurusan sekolah perlu memberikan penjelasan yang jelas dan kukuh kepada ibu bapa. Mereka juga boleh memberikan nasihat dan bantuan kepada ibu bapa untuk memohon bantuan kewangan daripada pihak berkuasa yang berkaitan.

Dalam kesimpulannya, proses pengajuan surat pengecualian bayaran PIBG memerlukan kerjasama dan kefahaman antara ibu bapa dan pengurusan sekolah. Dengan memahami prosedur dan pengesahan pengecualian, ibu bapa boleh memohon dengan lebih mudah dan berkesan.

Leave a Comment