Maksud Invois: Definisi, Fungsi dan Contoh

Invois merujuk kepada satu dokumen kewangan rasmi yang dikeluarkan oleh peniaga atau penjual kepada pelanggan sebagai permintaan pembayaran bagi barangan atau perkhidmatan yang telah dibeli. Dokumen ini mengandungi butiran lengkap mengenai transaksi, termasuk harga, jumlah, tarikh transaksi, dan syarat-syarat pembayaran. Invois berfungsi sebagai bukti pembelian dan berkesan secara undang-undang sebagai permintaan pembayaran dari pelanggan kepada penjual.

Tujuan utama invois adalah untuk memudahkan urusan pembayaran dan pengurusan kewangan dalam perniagaan. Dokumen ini membantu penjual dalam menguruskan transaksi jualan dan memastikan pembayaran diterima tepat pada masanya. Selain itu, invois juga memberi kepastian kepada pembeli tentang barangan atau perkhidmatan yang telah dibeli dan harga yang perlu dibayar.

Fungsi Invois

Fungsi invois adalah sebagai dokumen rasmi yang mengandungi maklumat lengkap tentang transaksi jualan. Dokumen ini juga boleh digunakan sebagai bukti pembayaran dan pengesahan untuk tujuan cukai dan audit. Selain itu, invois juga membantu memudahkan proses pengurusan kewangan dalam perniagaan.

Komponen dan Isi Kandungan Invois

Invois adalah dokumen penting dalam transaksi perdagangan yang mengandungi maklumat terperinci mengenai produk atau perkhidmatan yang dijual oleh penjual kepada pembeli. Dokumen ini memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah bayaran yang perlu dibuat oleh pembeli kepada penjual.

Informasi Asas dan Detail Pelanggan

Setiap invois harus mengandungi maklumat asas mengenai pelanggan. Ini termasuk nama, alamat, dan maklumat perhubungan untuk memudahkan penjual dalam menghubungi pembeli jika ada masalah dengan transaksi. Selain itu, invois juga harus mengandungi maklumat mengenai penjual seperti nama syarikat, alamat, dan maklumat perhubungan.

Detail Transaksi dan Pembayaran

Invois juga harus mengandungi maklumat terperinci mengenai transaksi yang dilakukan. Ini termasuk butiran produk atau perkhidmatan yang dijual seperti nama produk, harga, kuantiti, dan jumlah keseluruhan. Selain itu, invois juga harus mengandungi maklumat mengenai tarikh invois, nombor invois, tarikh akhir pembayaran, dan terma-terma pembayaran.

Berikut adalah contoh invois yang mengandungi maklumat terperinci mengenai transaksi yang dilakukan:

Nama ProdukKuantitiHarga Satu UnitJumlah
Buku Teks5RM20RM100
Pensel10RM1RM10
Penghantar1RM5RM5
Jumlah KeseluruhanRM115

Dalam contoh di atas, invois mengandungi maklumat terperinci mengenai produk yang dijual, kuantiti, harga satu unit, dan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan adalah jumlah yang perlu dibayar oleh pembeli kepada penjual.

Dalam kesimpulannya, invois adalah dokumen penting dalam transaksi perdagangan yang mengandungi maklumat terperinci mengenai produk atau perkhidmatan yang dijual oleh penjual kepada pembeli. Maklumat yang terkandung dalam invois termasuk informasi asas dan detail pelanggan, detail transaksi dan pembayaran, tarikh invois, nombor invois, tarikh akhir pembayaran, terma-terma pembayaran, serta jumlah keseluruhan.

Jenis dan Perbezaan Dokumen Perniagaan

Dalam perniagaan, terdapat beberapa jenis dokumen yang digunakan untuk merekodkan urus niaga yang berlaku. Dokumen-dokumen ini memainkan peranan penting dalam menjana rekod jualan, memudahkan proses pembayaran dan memastikan kebolehpercayaan transaksi.

Invois Jualan vs Resit

Invois jualan dan resit merupakan dokumen yang berbeza. Kedua-duanya digunakan dalam urus niaga jualan. Walaupun kedua-duanya mengandungi butiran transaksi jualan, terdapat perbezaan penting antara kedua-dua dokumen ini.

Resit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembayaran telah diterima. Dokumen ini mengandungi butiran seperti tarikh pembayaran, jumlah bayaran, dan butiran produk yang dibeli. Resit biasanya digunakan untuk tujuan pembayaran tunai dan tidak memerlukan maklumat kredit.

Invois jualan pula adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi jualan yang telah berlaku. Dokumen ini mengandungi butiran seperti tarikh jualan, butiran produk yang dijual, jumlah bayaran, dan terma-terma pembayaran. Invois jualan biasanya digunakan untuk tujuan pembayaran kredit dan memerlukan maklumat kredit seperti tarikh akhir pembayaran dan jumlah yang perlu dibayar.

Invois Belian dan Dokumen Berkaitan

Selain invois jualan dan resit, terdapat juga dokumen-dokumen lain yang digunakan dalam urus niaga perniagaan. Dokumen-dokumen ini termasuklah invois belian, borang pesanan, dan dokumen-dokumen berkaitan.

Invois belian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti pembelian produk atau perkhidmatan. Dokumen ini mengandungi butiran seperti tarikh pembelian, butiran produk yang dibeli, jumlah bayaran, dan terma-terma pembayaran. Invois belian biasanya digunakan untuk tujuan pembayaran kredit dan memerlukan maklumat kredit seperti tarikh akhir pembayaran dan jumlah yang perlu dibayar.

Borang pesanan pula adalah dokumen yang digunakan oleh pembeli untuk membuat pesanan kepada penjual. Dokumen ini mengandungi butiran seperti butiran produk yang dipesan, kuantiti yang dipesan, dan harga yang dipersetujui. Borang pesanan biasanya tidak dicatat dalam mana-mana buku perakaunan.

Dokumen-dokumen berkaitan seperti jurnal jualan dan jurnal belian digunakan untuk merekodkan urus niaga jualan dan belian. Jurnal jualan mengandungi rekod jualan yang dibuat oleh penjual, manakala jurnal belian mengandungi rekod belian yang dibuat oleh pembeli. Dokumen-dokumen ini penting dalam menjana rekod jualan dan belian serta memudahkan proses penyediaan laporan kewangan.

Contoh Invois Ringkas

Ini adalah contoh invois ringkas yang mengandungi butiran penting seperti butiran pembeli dan penjual, butiran barangan atau perkhidmatan yang dibeli, jumlah keseluruhan, dan syarat pembayaran. Anda boleh menyesuaikan invois ini mengikut keperluan perniagaan anda.

-------------------------------------------------------------------------------------
       INVOIS

No. Invois: INV/2024/001
Tarikh: 1 Februari 2024

Butiran Pembeli:
Nama: Syarikat Contoh Sdn. Bhd.
Alamat: 123, Jalan Contoh, 68000 Ampang, Selangor.
No. Telefon: 012-3456789

Butiran Penjual:
Nama: Perniagaan Terbaik Enterprise
Alamat: 456, Jalan Terbaik, 68100 Kuala Lumpur.
No. Telefon: 03-1234567

Butiran Barangan/Perkhidmatan:
------------------------------------------------------------------------
Bil. |  Barang/Perkhidmatan   |  Kuantiti  |  Harga Seunit (RM)  |  Jumlah (RM)
------------------------------------------------------------------------
1.  |  Laptop Dell XPS 13    |  2 unit  |  4000.00       |  8000.00
2.  |  Mouse Logitech MX Master |  3 unit  |  200.00       |  600.00
------------------------------------------------------------------------
Jumlah Keseluruhan: RM 8600.00

Syarat Pembayaran: Bayaran penuh mesti dibuat dalam masa 30 hari dari tarikh invois.

Sila hantar bayaran ke akaun berikut:
Bank: Bank Terbaik
No. Akaun: 1234567890
Nama Akaun: Perniagaan Terbaik Enterprise

Terima kasih atas pembelian anda. Sila hubungi kami jika ada sebarang pertanyaan.

Definisi Profoma Invois

Proforma invois ialah dokumen kewangan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebelum barangan atau perkhidmatan dihantar. Dokumen ini mengandungi butiran tentang barangan atau perkhidmatan yang akan dibeli, termasuk kuantiti, harga, dan syarat pembayaran. Proforma invoice tidak mempunyai status undang-undang yang sama seperti invois komersial, tetapi sering digunakan sebagai asas untuk perjanjian antara penjual dan pembeli. Proforma invoice membantu pembeli memahami kos yang berkaitan dengan transaksi sebelum pembelian sebenar berlaku dan boleh digunakan untuk perancangan bajet atau tujuan pentadbiran lain.

Ciri-CiriInvoisProforma Invois
Tujuan UtamaDokumen rasmi untuk tujuan pembayaranEstimasi kos untuk tujuan perjanjian
Status Undang-UndangMempunyai kesan undang-undangTidak mempunyai kesan undang-undang
PengeluaranSelepas penghantaran barangan atau perkhidmatanSebelum penghantaran barangan atau perkhidmatan
FungsiMeminta pembayaran dari pembeliMemberikan gambaran kos kepada pembeli
Ketepatan HargaHarga sebenar yang perlu dibayarHarga yang boleh berubah sebelum transaksi sebenar
KebolehpercayaanMenunjukkan komitmen transaksi sebenarMemberikan maklumat secara tidak rasmi

Invois:

 • Invois ialah dokumen kewangan rasmi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli selepas barangan atau perkhidmatan dihantar.
 • Berfungsi sebagai permintaan pembayaran dan mempunyai kesan undang-undang.
 • Menunjukkan harga sebenar yang perlu dibayar oleh pembeli.

Proforma Invois:

 • Proforma Invois ialah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebelum barangan atau perkhidmatan dihantar.
 • Tidak mempunyai kesan undang-undang dan berfungsi sebagai anggaran kos untuk tujuan perjanjian.
 • Harga yang terkandung dalam Proforma Invois boleh berubah sebelum transaksi sebenar berlaku.

Definisi Resit

Resit merujuk kepada satu dokumen bertulis yang dibekalkan oleh peniaga, penjual, atau pemberi perkhidmatan sebagai bukti penerimaan pembayaran daripada pelanggan. Resit biasanya mengandungi maklumat seperti tarikh pembayaran, jumlah bayaran, butiran barangan atau perkhidmatan, serta maklumat penjual.

Resit berfungsi sebagai rekod pembayaran dan memberikan bukti kepada pembeli atau pelanggan bahawa pembayaran telah diterima. Dokumen ini penting untuk urusan perakaunan dan bukti transaksi perdagangan.

Perbezaan Resit dan Invois

Maksud invois sudah dijelaskan seperti di atas. Sekarang, ini adalah perbezaan antara resit dan invois.

Ciri-CiriResitInvois
Fungsi UtamaMembuktikan pembayaran yang telah dibuatMeminta pembayaran dari pelanggan
KandunganMaklumat pembayaran, tarikh, jumlah bayaran, butiran ringkas barangan atau perkhidmatanButiran lengkap barangan atau perkhidmatan, harga, jumlah, dan syarat pembayaran
Kesannya Secara Undang-UndangTidak mempunyai kesan undang-undangMempunyai kesan undang-undang sebagai permintaan pembayaran
PengeluaranSelepas pelanggan membayarSebelum atau selepas penghantaran barangan atau perkhidmatan
KebolehpercayaanMemberikan bukti transaksi pembayaranMenunjukkan komitmen transaksi dan permintaan pembayaran dari pelanggan

Resit:

 • Resit ialah dokumen yang dibekalkan oleh peniaga, penjual, atau pemberi perkhidmatan kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran yang telah dibuat.
 • Tidak mempunyai kesan undang-undang sebagai permintaan pembayaran.
 • Biasanya dikeluarkan selepas pelanggan membayar dan mengandungi maklumat ringkas pembayaran.

Invois:

 • Invois ialah dokumen yang dikeluarkan oleh peniaga kepada pelanggan sebelum atau selepas penghantaran barangan atau perkhidmatan.
 • Mempunyai kesan undang-undang sebagai permintaan pembayaran.
 • Mengandungi butiran lengkap mengenai barangan atau perkhidmatan, harga, jumlah, dan syarat pembayaran.

Macam mana cara kutip yuran dengan lebih cepat?

Kami sarankan agar anda gunakan sistem yang kami bina sendiri iaitu Sistem Kutipan dan Pembayaran Yuran yang dinamakan Yuran.my

Yuran.my adalah sistem pengurusan yuran dalam talian yang direka untuk menjadikan proses kutipan yuran lebih mudah, efisien, dan telus. Berikut adalah beberapa sebab mengapa kutip yuran lebih mudah dengan sistem Yuran.my:

 1. Akses mudah: Sistem Yuran.my boleh diakses melalui pelbagai peranti seperti komputer, tablet, dan telefon pintar, yang memudahkan ibu-bapa pelajar di mana jua mereka berada.
 2. Bayaran dalam talian: Yuran.my menyediakan pelbagai pilihan bayaran dalam talian, seperti transaksi perbankan, kad kredit, dan e-wallet. Ini menjadikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah berbanding bayaran tunai atau cek.
 3. Pengurusan automatik: Sistem Yuran.my secara automatik mengemas kini data ahli, seperti status bayaran dan jumlah yuran yang tertunggak. Ini memudahkan pihak pengurusan untuk mengesan ahli yang belum bayar yuran dan mengambil tindakan sewajarnya.
 4. Penyata berkala: Yuran.my menghasilkan penyata berkala yang mengandungi maklumat terperinci mengenai yuran, bayaran, dan baki yang tertunggak. Ini membolehkan pihak pengurusan untuk mengawal aliran tunai akaun dengan lebih baik.
 5. Komunikasi berkesan: Sistem Yuran.my memudahkan pihak pengurusan untuk menghantar notifikasi dan peringatan berkaitan yuran kepada ahli melalui emel atau SMS. Ini membantu meningkatkan kadar bayaran dan mengurangkan masalah tunggakan yuran.
 6. Keselamatan data: Yuran.my menggunakan teknologi enkripsi yang canggih untuk melindungi data ahli dan transaksi kewangan. Ini memastikan bahawa maklumat peribadi dan data kewangan akaun dilindungi dengan sebaik mungkin.
 7. Penjimatan masa dan tenaga: Dengan menggunakan sistem Yuran.my, pihak pengurusan dapat menjimatkan masa dan tenaga yang selalunya digunakan untuk menguruskan kutipan yuran secara manual. Ini membolehkan mereka untuk menumpukan perhatian kepada perkara-perkara penting yang lain.

Leave a Comment