Perbezaan Antara PTPK dan PTPTN

Pendidikan adalah satu elemen penting dalam kehidupan seseorang. Namun, biaya pendidikan yang semakin meningkat mungkin menjadi satu halangan untuk sesetengah individu. Oleh itu, terdapat beberapa jenis pinjaman pendidikan yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu pelajar-pelajar yang memerlukan. Dua jenis pinjaman pendidikan yang popular di Malaysia adalah PTPK dan PTPTN.

PTPK atau Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran adalah satu badan berkanun yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan berdaftar dengan PTPK. Sementara itu, PTPTN atau Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional adalah satu lagi badan berkanun yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk memberikan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar yang melayakkan.

Perbezaan antara PTPK dan PTPTN mungkin menjadi tidak jelas bagi sesetengah individu. Oleh itu, artikel ini akan membincangkan perbezaan antara PTPK dan PTPTN, kelebihan dan kekurangan masing-masing serta bagaimana untuk memilih pinjaman pendidikan yang sesuai dengan keperluan individu.

Rumusan:

 • PTPK dan PTPTN adalah dua jenis pinjaman pendidikan yang popular di Malaysia.
 • PTPK memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan berdaftar dengan PTPK, manakala PTPTN memberikan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar yang melayakkan.
 • Individu perlu menimbang-nimbang kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis pinjaman pendidikan sebelum membuat keputusan.

Definisi PTPK dan PTPTN

Definisi PTPK

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan sebuah badan berkanun yang di bawah Kementerian Sumber Manusia. Fungsi utama PTPK adalah memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Sumber Manusia.

Pinjaman yang diberikan oleh PTPK adalah untuk membiayai kos-kos latihan kemahiran yang berkaitan dengan program-program seperti Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), dan sebagainya. Pinjaman ini tidak memerlukan penjamin dan faedah pinjaman adalah sebanyak 4% setahun.

Definisi PTPTN

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) pula merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Fungsi utama PTPTN adalah untuk memberikan pinjaman pendidikan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi seperti diploma, ijazah sarjana muda, dan sebagainya.

Pinjaman pendidikan yang diberikan oleh PTPTN adalah untuk membiayai kos-kos pengajian seperti yuran pengajian, kos sara diri, dan kos buku. Pinjaman ini memerlukan penjamin dan faedah pinjaman adalah bergantung kepada jenis pinjaman dan jumlah pinjaman yang diberikan.

Perbezaan Antara PTPK dan PTPTN

Perbezaan dalam Syarat Kelayakan

PTPK dan PTPTN adalah dua badan yang memberikan pinjaman kepada pelajar. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan dalam syarat kelayakan untuk kedua-dua pinjaman ini.

PTPK memberikan pinjaman kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Sumber Manusia. Syarat kelayakan untuk pinjaman PTPK adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia berusia 18 tahun ke atas.
 • Telah diterima di institusi latihan kemahiran yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Sumber Manusia.
 • Tidak sedang menerima pinjaman dari mana-mana agensi kerajaan untuk tujuan yang sama.

Sementara itu, PTPTN memberikan pinjaman kepada pelajar yang mengambil kursus di institusi pengajian tinggi. Syarat kelayakan untuk pinjaman PTPTN adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia berusia 18 tahun ke atas.
 • Telah diterima di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.
 • Tidak sedang menerima pinjaman dari mana-mana agensi kerajaan untuk tujuan yang sama.

Perbezaan dalam Skim Bayaran Balik

Selain itu, terdapat perbezaan dalam skim bayaran balik untuk kedua-dua pinjaman ini.

PTPK menawarkan skim bayaran balik tetap dalam tempoh 10 tahun, dengan jumlah bayaran balik yang ditetapkan mengikut jumlah pinjaman. Sementara itu, PTPTN menawarkan beberapa skim bayaran balik yang berbeza, termasuk skim bayaran balik bergantung kepada pendapatan pelajar selepas tamat pengajian.

Perbezaan dalam Kadar Faedah

Kadar faedah juga merupakan perbezaan antara PTPK dan PTPTN. PTPK menawarkan kadar faedah yang lebih rendah berbanding PTPTN. Kadar faedah PTPK adalah 3% manakala kadar faedah PTPTN adalah antara 1% hingga 5%, bergantung kepada skim bayaran balik yang dipilih oleh pelajar.

Dalam kesimpulannya, PTPK dan PTPTN adalah dua badan yang berbeza dalam syarat kelayakan, skim bayaran balik, dan kadar faedah. Pelajar perlu memilih pinjaman yang sesuai dengan keperluan mereka dan memastikan mereka memahami syarat-syarat dan skim bayaran balik sebelum membuat keputusan.

Kelebihan dan Kekurangan PTPK dan PTPTN

Kelebihan dan Kekurangan PTPK

PTPK atau Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran merupakan satu alternatif kepada PTPTN untuk membiayai kos pengajian. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan PTPK yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman ini.

Kelebihan PTPK

 • Kadar faedah yang rendah: PTPK menawarkan kadar faedah yang lebih rendah berbanding dengan kadar faedah pinjaman yang ditawarkan oleh institusi kewangan lain.
 • Penilaian kelayakan yang fleksibel: PTPK melihat kepada keupayaan pelajar untuk membayar balik pinjaman dalam jangka masa yang ditetapkan.
 • Tidak memerlukan penjamin: PTPK tidak memerlukan penjamin bagi memohon pinjaman.
 • Tidak memerlukan deposit: PTPK tidak memerlukan deposit untuk memohon pinjaman.

Kekurangan PTPK

 • Terhad kepada kursus kemahiran sahaja: PTPK hanya terhad kepada kursus-kursus kemahiran yang ditawarkan oleh institusi pengajian kemahiran sahaja.
 • Had maksimum pinjaman yang rendah: PTPK menawarkan had maksimum pinjaman yang rendah berbanding dengan PTPTN.
 • Tidak disokong oleh kerajaan: PTPK tidak disokong oleh kerajaan seperti PTPTN.

Kelebihan dan Kekurangan PTPTN

PTPTN atau Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional merupakan satu lagi alternatif untuk membiayai kos pengajian. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan PTPTN yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman ini.

Kelebihan PTPTN

 • Merangkumi pelbagai jenis kursus: PTPTN merangkumi pelbagai jenis kursus dari peringkat diploma hingga ke peringkat doktor falsafah.
 • Had maksimum pinjaman yang tinggi: PTPTN menawarkan had maksimum pinjaman yang tinggi berbanding dengan PTPK.
 • Disokong oleh kerajaan: PTPTN disokong oleh kerajaan dan mempunyai mekanisma gantian bagi pelajar yang tidak dapat membayar balik pinjaman.

Kekurangan PTPTN

 • Kadar faedah yang tinggi: PTPTN menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding dengan kadar faedah pinjaman yang ditawarkan oleh institusi kewangan lain.
 • Penilaian kelayakan yang ketat: PTPTN melihat kepada rekod kredit dan keupayaan pelajar untuk membayar balik pinjaman dalam jangka masa yang ditetapkan.
 • Memerlukan penjamin: PTPTN memerlukan penjamin bagi memohon pinjaman.

Kesimpulan

Dalam memilih pinjaman untuk pendidikan, pelajar perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti kadar faedah, kelulusan pinjaman, dan keperluan kelayakan. PTPTN dan PTPK adalah dua pilihan pinjaman pendidikan yang disediakan oleh kerajaan Malaysia.

Dalam hal kadar faedah, PTPTN menawarkan kadar yang lebih rendah berbanding dengan pinjaman bank dan kemudahan kredit yang lain. Pinjaman PTPTN juga mempunyai kadar kelulusan yang tinggi dan dapat membantu mengurangkan beban kewangan pelajar dan keluarga.

Sementara itu, PTPK menyediakan pinjaman khusus untuk pelajar program Kemahiran samaada yang belajar di Pusat Latihan Kemahiran awam atau swasta. Pinjaman ini mempunyai kelebihan seperti tiada penjamin diperlukan dan bayaran balik yang fleksibel.

Namun, pelajar perlu mempertimbangkan bahawa kelulusan pinjaman PTPK bergantung kepada kelulusan dan kuota yang diberikan oleh PTPK. Selain itu, PTPK hanya menyediakan pinjaman untuk lepasan sekolah dan pekerja.

Dalam kesimpulannya, pelajar perlu mempertimbangkan keperluan dan keadaan mereka sebelum memilih pinjaman pendidikan yang sesuai. PTPTN dan PTPK adalah dua pilihan yang boleh dipertimbangkan oleh pelajar, bergantung kepada keperluan dan kelayakan masing-masing.

Leave a Comment