PTPK: Apa Itu dan Bagaimana Cara Memperolehnya

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia. PTPK bertanggungjawab untuk menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman kepada individu yang berminat untuk mengejar kursus kemahiran di institusi latihan kemahiran awam atau swasta yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

PTPK merupakan singkatan bagi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Ia ditubuhkan pada tahun 2006 untuk memberikan bantuan kewangan kepada individu yang ingin mengejar kursus kemahiran di institusi latihan kemahiran awam atau swasta yang diiktiraf oleh JPK. PTPK menawarkan pinjaman latihan kemahiran dengan kadar faedah yang rendah dan tempoh pembayaran yang fleksibel.

PTPK ditubuhkan pada tahun 2006 sebagai badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ia ditubuhkan untuk memberikan bantuan kewangan kepada individu yang ingin mengejar kursus kemahiran di institusi latihan kemahiran awam atau swasta yang diiktiraf oleh JPK. PTPK telah menyediakan bantuan kewangan kepada ribuan individu sejak penubuhannya.

Rumusan:

 • PTPK adalah badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia yang menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman kepada individu yang ingin mengejar kursus kemahiran di institusi latihan kemahiran awam atau swasta yang diiktiraf oleh JPK.
 • PTPK menawarkan pinjaman latihan kemahiran dengan kadar faedah yang rendah dan tempoh pembayaran yang fleksibel.
 • PTPK ditubuhkan pada tahun 2006 dan telah menyediakan bantuan kewangan kepada ribuan individu sejak penubuhannya.

Definisi PTPK

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman kepada individu yang ingin mengikuti latihan kemahiran di institusi latihan awam dan swasta yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Sumber Manusia.

PTPK ditubuhkan pada tahun 2006 dan telah menjalankan peranan penting dalam memperkukuhkan sistem latihan kemahiran di Malaysia. Program pinjaman PTPK membolehkan individu yang ingin meningkatkan kemahiran mereka untuk mengikuti kursus-kursus latihan kemahiran yang ditawarkan oleh institusi latihan awam dan swasta yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Sumber Manusia.

Pinjaman PTPK diberikan kepada individu yang berusia 15 tahun ke atas dan mempunyai kelayakan minimum seperti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang setaraf dengannya. Peminjam juga perlu mempunyai penjamin yang berusia 18 tahun ke atas dan mempunyai pendapatan tetap.

PTPK mempunyai beberapa objektif utama yang meliputi:

 • Meningkatkan taraf kemahiran pekerja Malaysia
 • Meningkatkan produktiviti dan daya saing industri Malaysia
 • Meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia
 • Memperkukuhkan sistem latihan kemahiran negara

Dengan adanya program pinjaman PTPK, individu yang ingin meningkatkan kemahiran mereka dapat memperoleh bantuan kewangan yang membolehkan mereka mengikuti kursus-kursus latihan kemahiran yang ditawarkan oleh institusi latihan awam dan swasta yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Sumber Manusia.

Sejarah PTPK

Permulaan PTPK

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) ditubuhkan pada tahun 2006 di bawah Kementerian Sumber Manusia. PTPK bertindak sebagai badan berkanun yang memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Tujuan utama penubuhan PTPK adalah untuk memupuk dan meningkatkan kemahiran pekerja Malaysia. PTPK memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang ingin mengikuti kursus kemahiran dan tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi.

Perkembangan PTPK

Sejak penubuhannya pada tahun 2006, PTPK telah memainkan peranan penting dalam membangunkan kemahiran pekerja Malaysia. PTPK telah meluluskan lebih daripada 500,000 pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang ingin meningkatkan kemahiran mereka.

PTPK juga telah bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta untuk meningkatkan lagi program latihan kemahiran di Malaysia. Selain itu, PTPK turut menyediakan bantuan kewangan kepada individu yang ingin mengikuti program latihan kemahiran di luar negara.

Dalam usaha meningkatkan lagi perkhidmatan yang disediakan, PTPK telah memperkenalkan beberapa inisiatif baru seperti Skim Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Skim Latihan 1Malaysia (SL1M). SKM bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti latihan kemahiran di Malaysia manakala SL1M bertujuan untuk membantu graduan untuk mendapatkan pengalaman bekerja.

Fungsi PTPK

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia yang ditubuhkan pada tahun 2006. Fungsi utama PTPK adalah untuk memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

PTPK telah memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada lebih daripada 300,000 peminjam sejak penubuhannya. Ramai yang telah mencapai kejayaan dan mendapat pendapatan yang lumayan dengan kemahiran yang dipelajari.

Berikut adalah beberapa fungsi PTPK:

 • Menyediakan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang ingin mengikuti kursus kemahiran di institusi yang ditauliahkan oleh JPK.
 • Membantu individu yang ingin meningkatkan kemahiran mereka untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan mereka.
 • Membantu memenuhi keperluan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi di Malaysia.
 • Menyediakan bantuan kewangan kepada individu yang tidak mampu untuk membiayai latihan kemahiran mereka sendiri.
 • Menyediakan latihan kemahiran yang berkualiti tinggi untuk memastikan individu yang mendapat pinjaman dapat mencapai kejayaan dalam bidang yang dipilih.

Sebagai badan yang bertanggungjawab untuk memupuk pembangunan kemahiran di Malaysia, PTPK berperanan penting dalam membantu meningkatkan kemahiran tenaga kerja negara. Dengan menyediakan bantuan kewangan kepada individu yang ingin meningkatkan kemahiran mereka, PTPK membantu memastikan bahawa Malaysia mempunyai tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan dapat bersaing di pasaran global.

Proses Pendaftaran PTPK

Untuk mendaftar sebagai penyedia latihan (PL) dengan PTPK, anda perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh badan berkanun ini. Berikut adalah proses pendaftaran PTPK:

 1. Mendaftar sebagai PL dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 2. Memiliki lesen perniagaan yang sah dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 3. Memiliki kemudahan latihan yang lengkap dan memenuhi keperluan JPK.
 4. Mengisi borang permohonan secara online melalui laman web PTPK dan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti salinan lesen perniagaan dan lesen JPK.
 5. Menyerahkan permohonan ke pejabat PTPK yang berhampiran dengan PL anda.

Selepas permohonan diterima, PTPK akan mengesahkan kelayakan PL dan memaklumkan status permohonan dalam masa yang ditetapkan. Jika permohonan diluluskan, PL perlu menandatangani perjanjian dengan PTPK dan membayar yuran pendaftaran.

Dalam perjanjian tersebut, terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh PL seperti melaporkan kemajuan latihan secara berkala, mematuhi garis panduan dan standard yang ditetapkan oleh JPK, dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan latihan kemahiran.

Dengan mendaftar sebagai PL dengan PTPK, anda dapat menawarkan program latihan kemahiran kepada individu yang ingin memperoleh kemahiran baru dan mendapatkan pinjaman latihan dari PTPK.

Syarat-syarat PTPK

PTPK atau Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran adalah badan yang bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman kepada individu yang berminat untuk mengejar kemahiran Malaysia. Bagi individu yang ingin memohon pinjaman PTPK, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum permohonan boleh diluluskan.

Syarat-syarat Penjaga

Individu yang ingin menjadi penjamin untuk pemohon pinjaman PTPK juga perlu memenuhi beberapa syarat. Berikut adalah syarat-syarat penjamin yang perlu dipenuhi:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 tahun ke atas dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh permohonan
 • Berpendapatan tidak kurang daripada RM700 kecuali ibu/bapa/penjaga yang sah
 • Bukan seorang yang muflis

Syarat-syarat Permohonan

Untuk memohon pinjaman PTPK, individu perlu memenuhi beberapa syarat-syarat permohonan seperti berikut:

 • Menyertai program latihan kemahiran yang dibiayai oleh PTPK
 • Mempunyai sijil kelulusan SPM atau setaraf
 • Berumur 16 tahun ke atas dan tidak melebihi 45 tahun pada tarikh permohonan
 • Memiliki keupayaan fizikal dan mental untuk menyertai program latihan yang dipilih
 • Tidak sedang mengikuti program latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan kemahiran atau universiti
 • Tidak pernah dipenjara atau didakwa di mahkamah dengan kesalahan jenayah
 • Tidak mempunyai sebarang hutang dengan mana-mana agensi kerajaan atau pihak bank
 • Tidak mempunyai sebarang penyakit berjangkit atau kronik yang boleh mengganggu proses pembelajaran

Syarat-syarat Penyedia Latihan

Bagi penyedia latihan, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum dapat mendaftar dengan PTPK. Antara syarat-syarat tersebut adalah seperti berikut:

 • Telah berdaftar dan ditauliah daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
 • Bidang latihan atau pendidikan adalah objektif perniagaan yang utama dinyatakan di dalam SSM atau Memorandum Articles of Association (MAA)
 • Memiliki modal berbayar
 • Tambahan modal berbayar bagi setiap cawangan (jika ada)

Sekiranya semua syarat-syarat di atas telah dipenuhi, individu atau penyedia latihan boleh memohon pinjaman atau mendaftar dengan PTPK. Pinjaman PTPK boleh membantu individu untuk memperoleh kemahiran yang diperlukan dalam bidang pekerjaan dan meningkatkan prospek kerjaya mereka.

Kelebihan dan Kekurangan PTPK

Kelebihan PTPK

PTPK adalah badan yang memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang ingin menambah kemahiran mereka. Terdapat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh PTPK seperti:

 • Kadar faedah yang rendah dan fleksibel.
 • Pelajar hanya perlu membayar balik pinjaman selepas tamat pengajian dan memulakan kerjaya.
 • Skim ini juga membolehkan pelajar mengambil masa yang lama untuk membayar balik pinjaman.

Selain itu, PTPK juga memberikan peluang kepada individu untuk mengambil kursus-kursus kemahiran yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Ini memberikan peluang kepada individu untuk meningkatkan kemahiran mereka dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Kekurangan PTPK

Walaupun terdapat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh PTPK, terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu diambil kira seperti:

 • Pinjaman yang ditawarkan oleh PTPK hanya terhad kepada individu yang ingin menambah kemahiran mereka sahaja.
 • Proses permohonan yang panjang dan memerlukan banyak dokumen.
 • Terdapat beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum individu layak untuk mendapatkan pinjaman.

Oleh itu, individu perlu mempertimbangkan dengan teliti sebelum memohon pinjaman dari PTPK dan memastikan bahawa mereka memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, PTPK merupakan badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Skim ini membolehkan pelajar mendapatkan pembiayaan dengan kadar faedah yang rendah dan fleksibel.

Melalui PTPK, pelajar universiti dan kolej swasta dapat membiayai pengajian mereka dengan lebih mudah. Pinjaman PTPK boleh digunakan untuk kos pengajian seperti yuran pengajian, buku teks, alat tulis, dan lain-lain. Selain itu, PTPK juga memberikan peluang kepada graduan untuk mengikuti kursus-kursus kemahiran bagi meningkatkan kemahiran mereka dan meningkatkan peluang pekerjaan.

Namun begitu, pelajar perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh PTPK seperti mengikuti latihan secara sepenuh masa, mendapat pengiktirafan daripada JPK, dan lain-lain. Selain itu, pelajar juga perlu memastikan bahawa mereka dapat membayar balik pinjaman dengan lancar untuk mengelakkan daripada dikenakan tindakan undang-undang.

Secara keseluruhannya, PTPK merupakan satu peluang yang baik bagi individu untuk memperoleh kemahiran dan meningkatkan peluang pekerjaan mereka. Dengan kadar faedah yang rendah dan fleksibel, pelajar dapat membiayai pengajian mereka dengan lebih mudah.

Leave a Comment